Học sinh và Phụ huynh Đăng nhập

Thành lập ID PowerShcool

Bước 1: Xin đánh vào thông tin hiện tại để nhập vào hệ thống

Xin đánh vào Tên người dùng và Mật mã

— Hay —

Tạo một Tài khoản

Tạo một Tài khoản Phụ huynh để quý vị xem được thông tin của tất cả các con em học sinh mình mà chỉ dùng một tài khoản mà thôi. Quý vị cũng có thể thay đổi những sở thích trong tài khoản của mình. Để hiểu biết thêm.